Privacyverklaring

Met deze verklaring over gegevensbescherming wil ik u informeren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen waaronder persoonsgegevens over u worden opgeslagen. Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door mij als door externe dienstverleners worden nageleefd.

In principe worden de door u verstrekte gegevens alleen verwerkt en gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Verplichte informatie wordt dienovereenkomstig gemarkeerd op de gehele Website. Gegevens die niet als verplicht zijn gemarkeerd, zijn vrijwillig. U kunt uw toestemming voor de verwerking en het gebruik van vrijwillige informatie te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Verdere belangrijke informatie is ook te vinden in de Algemene Voorwaarden.

Geldig voor:
Website Maartje Ansems Fotografie: www.maartjeansems.nl
Website MafLab: www.maflab.com

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke
Allegonda Martina Maartje Ansems
Maartje Ansems Fotografie, Kunst, Herbologie
Peeljuffer 10
6035 CM Ospel
Telefoon: +31 [0] 6 134 28 591
E-Mail: info@maartjeansems.nl

Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met alle vragen en suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en waarom.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen in het kader van de totstandkoming en verwerking van het contract, om de inhoud van een fotocursus te bepalen, of om met u te communiceren als u ons een bericht hebt gestuurd als contactverzoek of per e-mail, zich hebt aangemeld voor een fotocursus of een tegoedbon of kunstwerk hebt besteld.

Bestelling van een kunstwerk
(naam, e-mailadres, bericht)

Fotocursus aanmelding
(naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, wensen voor de inhoud van de fotocursus, fotografie-ervaringen)

Deelname aan een fotocursus
Cursusfoto’s, e-mailadres, fotocursuscommentaren, inschrijving voor de nieuwsbrief

Tegoedbon bestellen
(Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, inhoud bestelling, naam ontvanger tegoedbon)

Nieuwsbrief
(naam, e-mailadres, bericht)

Wij gebruiken de nieuwsbrief om u te informeren over ons en onze aanbiedingen. Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres of dat de eigenaar ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens verzameld. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

Bij de inschrijving voor de nieuwsbrief sla ik uw IP-adres en de datum van registratie op. Deze opslag dient uitsluitend als bewijs in het geval dat een derde partij een e-mailadres misbruikt en zich registreert voor de ontvangst van de nieuwsbrief zonder medeweten van de bevoegde persoon. U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. De herroeping kan via een link in de nieuwsbrieven zelf, of door een bericht te sturen naar de bovenstaande contactpersoon.

Contactformulier
(naam, e-mailadres, bericht)

Deze persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Vrijwillig verzonden contactformuliergegevens worden gedurende een bepaalde periode opgeslagen voor klantenservice. De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden niet doorgegeven aan derden.

Cookies
De internetpagina’s maken op verschillende plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen.

Analysediensten
Deze website maakt geen gebruik van analysediensten.

Rechtsgrond van de verwerking
De AVG dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingen waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of de levering van een andere dienst of tegenprestatie. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond zou raken in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie dan zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij.

Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet schenden. Het is ons toegestaan om dergelijke verwerkingen uit te voeren, met name omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kon worden aangenomen indien de betrokkene een klant van de voor de verwerking verantwoordelijke is.

Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde
Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op het principe van gerechtvaardigd belang, is ons legitieme belang om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

Duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen
Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het begin van het contract.

herkomst data
Reden voor opslag Duur van opslag
cursusaanmelding boekhouding 10 jaar
cursusdeelname comunicatiedoeleinden 24 maanden
tegoedbonbestelling boekhouding

10 jaar

contactformulier comunicatiedoeleinden 12 maanden
aanmelding nieuwsbrief comunicatiedoeleinden 12 maanden
     

Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens
Door uw persoonlijke gegevens in te voeren en dit privacybeleid te accepteren, gaat u akkoord met de opslag van uw gegevens in overeenstemming met het bovengenoemde privacybeleid. Door u te registreren voor maflab.com bevestigt u uitdrukkelijk uw toestemming.

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Mochten gegevens worden doorgegeven aan derden in het kader van de verwerking van bestelgegevens, dan zijn zij gebonden aan de AVG, andere wettelijke voorschriften en contractueel aan ons gebonden. Voor zover wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of bij gerechtelijk bevel, zullen wij uw gegevens doorgeven aan instanties die recht hebben op informatie.

Recht op inzage
U hebt te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen over de gegevens die over u zijn opgeslagen, inclusief de oorsprong en ontvanger van uw gegevens en het doel van de gegevensverwerking. Stuur uw verzoek schriftelijk of per e-mail.

Houd er rekening mee dat in het geval van verzoeken om informatie die niet schriftelijk zijn gedaan, om de persoon over wie gegevens worden opgeslagen te beschermen, ik kan eisen dat wordt bewezen dat u echt de persoon bent over wiens persoonlijke gegevens informatie wordt gevraagd.

Veiligheid:
Wij streven ernaar uw persoonsgegevens op te slaan door alle technische en organisatorische mogelijkheden zodanig te benutten dat deze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij communicatie per e-mail kunnen we geen volledige gegevensbeveiliging garanderen, dus raden we u aan vertrouwelijke informatie per post te verzenden.

Richt uw verzoek om informatie aan:

Allegonda Martina Maartje Ansems
Peeljuffer 10, 6035 CM Ospel
E-Mail: info@maartjeansems.nl

Ospel, juli 2022