General Business Conditions - Algemene Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden bevatten juridische informatie over jouw rechten
in overeenstemming met de regels met betrekking tot overeenkomsten inzake elektronische handel.

1. Geldigheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en diensten van Allegonda Martina Ansems / Maflab.com (hierna: Maflab) aan bedrijven en consumenten. Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties, zonder verdere overeenkomst.

Bij het plaatsen van de bestelling, maar uiterlijk bij de aanvaarding van de goederen of dienst, worden deze voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Algemene voorwaarden van de koper, in het bijzonder inkoopvoorwaarden, worden hierbij reeds tegengesproken, d.w.z. ze worden niet erkend, zelfs als ik niet uitdrukkelijk bezwaar maak.

 

2. Contractpartij

De koopovereenkomst wordt gesloten met:
Maflab.com
Eigenaar: Allegonda Martina Maartje Ansems
Peeljuffer 10, 6035 CM Ospel

 

3. Aanbod en sluiting van de overeenkomst

3.1 De presentatie van de producten in de Art Shop vormt geen juridisch bindend aanbod,
maar een uitnodiging om te bestellen. Fouten voorbehouden.
3.2 Door een e-mail te schrijven naar info@maartjeansems.nl of je bestelling via het bestelformulier op de website maflab.com, plaats je een bindende bestelling. De ontvangstbevestiging van jouw bestelling wordt dan onmiddellijk per e-mail van Maflab.com gedaan. Met deze e-mailbevestiging is de koopovereenkomst gesloten.

4. Prijzen

4.1 De opgegeven prijzen voor alle kunstwerken zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden afzonderlijk per e-mail aan je meegedeeld of worden apart in de productinformatie vermeld.

 

5. Levering, levertijd

5.1 Levering vindt plaats op afleveradressen in Nederland, de EU en de rest van de wereld. Leveringen vinden plaats op het door jou opgegeven adres. Informatie over de geschatte levertijd is vrijblijvend. De levering en tevens de vermelding van bepaalde leveringstermijnen en leveringsdata is onder voorbehoud dat Allegonda Martina Ansems / Maflab zelf en tijdig is geleverd en is niet verantwoordelijk voor het gebrek aan beschikbaarheid. Je wordt op de hoogte gebracht van de onbeschikbaarheid en eventuele reeds verstrekte vergoedingen worden terugbetaald. Aansprakelijkheid voor schade voor een vertraging in de levering is uitgesloten. Ik ben alleen aansprakelijk voor lichte nalatigheid in het geval van een schending of niet-nakoming van essentiële contractuele verplichtingen.

6. Betaling

6.1 Na de orderbevestiging zal ik je op de hoogte stellen van mijn bankgegevens in de
orderbevestiging of factuur.
6.2 Je hebt alleen recht op terugbetaling als uw reclamatie wettelijk is vastgesteld door de rechtbank, onbetwist is of door mij schriftelijk is erkend.

7. Herroepingsrecht

Consumenten hebben veertien dagen herroepingsrecht. Je kunt jouw contractuele verplichting binnen 14 dagen zonder opgave van redenen in tekstvorm (bijv. brief, e-mail) intrekken. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, maar niet vóór het sluiten van het contract en ook niet voordat onze informatieverplichtingen zijn nagekomen. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat de tijdige verzending van de herroeping.

De herroeping kan worden verstuurd aan:
Maartje Ansems Fotografie Kunst Herbologie

Allegonda Martina Maartje Ansems
Peeljuffer 10, 6035 CM Ospel
E-mailadres: info@maartjeansems.nl

Gevolgen van herroeping

In het geval van een effectieve intrekking worden de door beide partijen ontvangen diensten terugbetaald en worden alle daaruit voortvloeiende voordelen (bijv. rente) afgestaan. Wanneer je de ontvangen service en voordelen (bijv. gebruiksvoordelen) niet of slechts gedeeltelijk of alleen in een verslechterde toestand aan mij kunt retourneren of aan ons kunt retourneren, moet je mij een vergoeding betalen voor de waarde in dit opzicht. Dit kan betekenen dat je de contractuele betalingsverplichtingen voor de periode tot de herroeping moet nakomen. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor jou met de verzending van jouw verklaring van herroeping, voor ons met de ontvangst ervan.

Speciale opmerkingen

Je herroepingsrecht vervalt voortijdig als het contract volledig door beide partijen op uw uitdrukkelijk verzoek is uitgevoerd voordat jij jouw herroepingsrecht hebt uitgeoefend.

8. Eigendom
Tot volledige betaling blijven de goederen, inclusief alle bijkomende kosten, eigendom van Allegonda Martina Ansems/Maflab.